Cookie and privacy policy

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning: Cookiehandtering. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Formål med cookies på websitet

 • Funktionalitet, så dine indstillinger kan huskes
 • Trafikmåling, så vi kan se hvor mange og hvilken der besøger siden.
 • Målretning af annoncering, så vi kan vise de mest relavante annoncer og hvor ofte den skal vises

Tredjepart cookies

Der anvendes cookies fra følgende tredjeparter, som har adgang til de pågældende cookies

 • Google Analytics

Google Analytics

Der bruges cookies fra Google Analytics for at måle trafikken på websitet. Fravælg via følgende link: GAOPTOUT

Annoncenetværk

 • Google Adwords
 • Facebook Ads

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@advokatgruppen.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Websitet ejes og publiceres af

 • Husadvokaten
 • Åboulevarden 31
 • 8000 Aarhus C
 • T: 70 10 13 30
 • E: kontakt@advokatgruppen.dk

Introduction

When you visit our website, information about you is collected, used to customize, and improve our content and increase the value of the ads displayed on the page. If you do not want the information to be collected, you should delete your cookies (see instructions) and refrain from further using the website. Below we have elaborated on what information is collected, their purpose, and which third parties can access it.

Cookies

The website uses “cookies”, a text file stored on your computer, mobile, etc., similarly, to recognizing it, remembering settings, performing statistics, and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as a virus.

How to delete cookies

See instructions: Cookie handling. If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and appear more frequently. You may also risk that the website does not work optimally and that there is content that you cannot access.

Purpose of cookies on the website

 • Functionality so your settings can be remembered
 • Traffic measurement so we can see how many are visiting the site.
 • Targeting advertising so we can show the most relevant ads and how often to show them

Third-party cookies

Cookies from the following third parties are used, which have access to the cookies in question.

 • Google Analytics

Google Analytics

Cookies from Google Analytics are used to measure the traffic on the website. Deselect via the following link: gaoptout

Ad network

 • Google Ads
 • Facebook Ads

Personal information

In general

Personal information is all kinds of information that, to some extent, can be attributed to you. When you use our website, we collect and process a number of such information. It happens, e.g. by ordinary access to content if you sign up for our newsletter, participate in contests or surveys, register as a user or subscriber, otherwise use services, or make purchases through the website. We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographical location, and which pages you click on (interests). To the extent that you give explicit consent to this and enter the information yourself, the following are also processed: Name, telephone number, e-mail, address, and payment information. This will typically be in connection with creating a login or purchasing.

Security

We have taken technical and organisational measures against your information being accidentally or illegally deleted, published, lost, degraded, or come to the knowledge of unauthorized persons, misused, or otherwise processed in violation of the law.

Purpose

The information is used to identify you as a user and show you the ads that will most likely be relevant to you, register your purchases and payments, and provide the services you have requested, such as submitting a newsletter. In addition, we use the information to optimize our services and content.

Period of storage

The information is stored for the period permitted by law, and we delete it when it is no longer needed. The period depends on the nature of the information and storage background. Therefore, it is not possible to specify a general time frame for when information is deleted.

Disclosure of information

Data about your use of the website, which ads you receive and possibly clicks, geographical location, gender, age segment, etc. passed on to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are involved in the section on “Cookies” above. The data is used to target advertising. We also use some third parties to store and process data. These only process information on our behalf and may not use it for their purposes. Disclosure of personal information such as name and e-mail, etc., will only happen if you consent. We only use data processors in the EU or countries that can provide your information with adequate protection.

Insights and complaints

You have the right to be informed of the personal data we process about you. You can also object to the use of information at any time. You can also revoke your consent for information about you to be processed. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. Inquiries about this can be made to: kontakt@advokatgruppen.dk. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the opportunity to contact The Danish Data Protection Agency.

The Website is owned and published by

Advokatgruppen

Emil Møllers Gade 41, 1,B

8700 Horsens

Denmark

T: +45 70 10 13 30

E: kontakt@advokatgruppen.dk